මධ්‍යස්ථ ප්‍රතිපත්තිය

අනෙක් ආගම් කෙරෙහි වෛරයෙන් ඒවා මර්ධනයට උත්සහා ගැනීම තුලින් බුද්ධ ධර්මයට නිගා කිරීමත්, අනෙක් ආගම් වලින් බුද්ධාගමට තර්ජනයක් එල්ල වන විට නිවට නියාලුවන් ලෙස හිඳ තම ආගමට කිසිදු ලෙන්ගතු බවක් නොපෙන්වීමත් යන අන්ත දෙකටම නොගොස් මධ්‍යස්ථ ප්‍රතිපත්තියක සිටීම ඉතා වැදගත්.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s