සමීරා

ඔබ හැඳින ගත් ඈත දිනයේ
මෙමා හට ඔබ ගරු කලා
මෑත දින මා ඔබ දකිද්දී
ඇයි ද එය ශුන්‍යක් වෙලා

නොයෙක් අයුරින් වෙරෙහි යෙදුනත්
ඔබට මා අඳු කොල වුනා
තවත් ඉවසා ගනුව නොහැකිව
ඔබට නොකියම පිට වුනා

වරින් වර ඔබ නෙතේ ගැටුනත්
ඔබේ නෙතු මා හැර ගිය
එහෙත් මාගේ නොසැළි හදෙහින්
ඔබට රහසින් පෙම් කළා…

Advertisements