මධ්‍යස්ථ ප්‍රතිපත්තිය

අනෙක් ආගම් කෙරෙහි වෛරයෙන් ඒවා මර්ධනයට උත්සහා ගැනීම තුලින් බුද්ධ ධර්මයට නිගා කිරීමත්, අනෙක් ආගම් වලින් බුද්ධාගමට තර්ජනයක් එල්ල වන විට නිවට නියාලුවන් ලෙස හිඳ තම ආගමට කිසිදු ලෙන්ගතු බවක් නොපෙන්වීමත් යන අන්ත දෙකටම නොගොස් මධ්‍යස්ථ ප්‍රතිපත්තියක සිටීම ඉතා වැදගත්.

Advertisements